donderdag 24 september 2009

Is overwinteren in een zomerhuisje toegestaan?

Menig recreatieondernemer verhuurt staanplaatsen, veelal in het kader van een seizoensexploitatie, om daar een kampeermiddel op te plaatsen. Een recent gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam maakt weer duidelijk dat het dan heel belangrijk is dat de overeenkomst duidelijk verwoordt welk gebruik de ondernemer (c.q. partijen over en weer) precies voor ogen staat. Wat was het geval?

Door de ondernemer werd een staanplaats verhuurd opdat door huurder ter plaatse “een zomerhuisje kon worden gesticht”. Ook diende de huurder “het zomerhuis in goede staat te onderhouden”. Volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan van de gemeente gold dat gebruik van de staanplaats alleen in de maanden april tot en met september was toegestaan. In de praktijk werd het zomerhuis echter – al langere tijd – gedurende het gehele jaar gebruikt. Voor de ondernemer/verhuurder was dat (niet overeengekomen) gebruik in de winter reden de huurovereenkomst voor de staanplaats op te zeggen.

Voor het Gerechtshof was enkel de vermelding van het stichten van en gebruiken als zomerhuis onvoldoende om aan te nemen dat op grond van de overeenkomst gebruik in de winter verboden was. Kortom; als iets niet uitdrukkelijk verboden wordt, dan is het in beginsel toegestaan, zo lijkt het Gerechtshof te suggereren. Dat de gemeente met haar bestemmingsplan gebruik in de winter verbiedt hielp de ondernemer niet, nu niet gebleken was dat die gemeente handhavend optrad dan wel op korte termijn zou gaan optreden. Ook hechtte het Gerechtshof waarde aan de omstandigheid dat de ondernemer niet regelmatig had opgetreden tegen het wintergebruik (in zijn algemeenheid). Tot slot overwoog het Gerechtshof nog dat evenmin was gebleken van concrete plannen bij de ondernemer om het terrein anders te gaan gebruiken (bijvoorbeeld i.h.k.v. een herstructurering), en de diverse overeenkomsten met andere huurders niet had opgezegd.

Slotsom en devies: bij het opstellen van huurovereenkomsten voor staanplaatsen is het zaak helder aan te geven welk specifiek gebruik door verhuurder beoogd wordt, en zonodig bepaald (seizoens)gebruik uit te sluiten. Bij opzegging zal door de rechter eerst gekeken worden naar de tekst van de overeenkomst. Blijkt uitleg nodig dan wordt gelet op de omstandigheden van het geval zoals in bovengeschetst voorbeeld omschreven.

Geen opmerkingen: